Vrch.jpg
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál

Stanovy OSŽ platné od V. sjezdu OSŽ v roce 2009

HLAVA I.
Článek 1
Vznik sdružení
Odborové sdružení železničářů je právním nástupcem Odborového sdružení železničářů,
evidovaného s působností pro ČSFR dne 29. 8. 1990, a jeho právních předchůdců, zejména
Odborového svazu pracovníků železniční, letecké a vodní dopravy.
Odborové sdružení železničářů (dále jen OSŽ nebo sdružení) je samostatné, nezávislé, občanské
sdružení, založené v souladu s právním pořádkem ČR, zejména v souladu s Ústavou ČR, zákonem
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, Úmluvou o svobodě odborů a ochraně práva odborově se
sdružovat, Úmluvou o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat a s dalšími právními předpisy
vždy v platném znění, jako odborová organizace. Je právnickou osobou, jedná a zavazuje se
vlastním jménem v souladu s těmito stanovami. Jeho organizační jednotky jednají a zavazují se
vlastním jménem, pokud mají přiznanou samostatnou způsobilost k právním úkonům, v souladu
s ustanoveními těchto stanov a v jejich rozsahu.
Odborové sdružení železničářů je evidované u Ministerstva vnitra ČR - civilněsprávní úsek
pod čj. VS/I-20472/93-E.
Článek 2
Název a sídlo sdružení - vysvětlení pojmů
1) Oficiálně užívaný název sdružení zní:
v jazyce českém : ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ
v jazyce anglickém : RAILWAY TRADE UNIONS
v jazyce francouzském: SYNDICAT DES CHEMINOTS
v jazyce německém: GEWERKSCHAFT DER EISENBAHNER
2) Sídlem sdružení je Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9
3) Sdružení má přiděleno identifikační číslo (IČ) 00225479 a
daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00225479
4) V běžném styku se svými organizačními jednotkami, zaměstnavateli členů sdružení a všude tam,
kde to není právními předpisy zakázáno, používá sdružení pro své označení též zkratky
odvozené ze svého názvu, a to OSŽ. Současně s touto zkratkou nebo vedle zkratky používá
sdružení i loga se zkratkou OSŽ, která tvoří jeho součást. Vzor loga je uveden na titulní straně
těchto stanov a jeho bližší charakteristika je popsána v příloze stanov.
5) V těchto stanovách a v dalších vnitřních předpisech vydaných k provedení těchto stanov a
v jejich rámci se používá pojem sdružení, dále pojem OSŽ vedle názvu Odborové sdružení
železničářů, popř. samostatně. Vždy se tím rozumí Odborové sdružení železničářů
s identifikačními údaji dle odst. 1, 2 a 3.
6) Vysvětlení pojmů:
a) Pro označení nejvyššího odborového orgánu OSŽ v době mezi sjezdy, složeného z volených
funkcionářů se užívá výhradně názvu Ústředí OSŽ s ustálenou zkratkou Ú-OSŽ (viz čl. 17
Stanov OSŽ a Organizačního řádu OSŽ).
b) Řídící, výkonný a koordinační orgán OSŽ je označován jako Představenstvo OSŽ
s ustálenou zkratkou P-OSŽ (viz čl. 18 Stanov OSŽ a Organizačního řádu OSŽ).
c) Pro označení centrály sdružení s uvolněnými funkcionáři a odborným aparátem je užíván
název OSŽ - ústředí, případně zkratky OSŽ-Ú (viz čl. 25 Stanov OSŽ a Organizačního řádu
OSŽ).
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 5 z 21
d) Organizační jednotky, které ve smyslu Stanov OSŽ vystupují jako příslušný odborový orgán
ve vztahu ke statutárním orgánům zaměstnavatelů, popř. k jejich právním nástupcům a
odštěpným závodům v rozsahu stanoveném pracovněprávními a dalšími obecně závaznými
předpisy, se nazývají podnikový výbor OSŽ s ustálenou zkratkou PV OSŽ a doplněný
o název zaměstnavatele, k němuž jsou příslušným orgánem (viz čl. 22 Stanov OSŽ
a Organizačního řádu OSŽ) a na úrovni organizačních složek zaměstnavatele základní
organizace OSŽ s ustálenou zkratkou ZO OSŽ, za které jedná závodní výbor základní
organizace OSŽ označovaný zkratkou ZV ZO OSŽ (viz čl. 24 Stanov OSŽ a Organizačního
řádu OSŽ) a tam, kde v rámci organizační jednotky zaměstnavatele působí více ZO OSŽ,
výbory OSŽ doplněné o název organizační složky zaměstnavatele, k nimž jsou příslušným
orgánem s ustálenou zkratkou V OSŽ (viz čl. 23 Stanov OSŽ a Organizačního řádu OSŽ).
Rozsah pravomocí uvedených orgánů OSŽ k jednání se zaměstnavatelem a jeho
organizačními složkami, způsob jejich ustavení a další jejich procedurální záležitosti určují
tyto Stanovy OSŽ a Organizační řád OSŽ v článcích 22, 23 a 24 a další vnitřní dokumenty
OSŽ, popř. vyšší odborové orgány.
Článek 3
Charakter sdružení, jeho pravomoci a působnost
1) OSŽ je jednotná, dobrovolná, nezávislá, nepolitická odborová organizace sdružující fyzické
osoby, které splňují podmínky členství určené těmito stanovami.
2) OSŽ je právnickou osobou, která odpovídá za své závazky přijaté v souladu s těmito stanovami
celým svým majetkem.
3) OSŽ může zakládat a rušit své orgány, organizační jednotky nebo svá zastoupení v ČR
i v zahraničí podle vlastního rozhodnutí a v souladu s právním řádem ČR a předpisy dalších
států, evropským a mezinárodním právem a udělovat jim úplnou právní subjektivitu nebo je
zmocnit k některým jednáním a právním úkonům; stejně tak je oprávněno zakládat další
právnické osoby v ČR i v zahraničí v souladu s právním řádem ČR a právními předpisy
příslušných států.
4) OSŽ je oprávněno úplatně i bezúplatně nabývat, pozbývat a držet jednotlivé věci movité
i nemovité a jejich soubory, finanční prostředky a finanční majetek, včetně akcií a dalších
cenných papírů a práva k věcem cizím v ČR i zahraničí při respektování právních pořádků
(systémů) příslušných států, k zajišťování předmětu činnosti a cílů OSŽ (viz čl. 4 Stanov OSŽ).
OSŽ je oprávněno k témuž účelu nabyté věci a práva pronajímat, dávat je do zástavy nebo
přijímat zástavy k cizím věcem, poskytovat a přijímat půjčky, případně přijímat, v souladu
s obchodním zákoníkem, úvěry, to vše při respektování příslušných právních předpisů a těchto
stanov.
5) OSŽ spolupracuje s orgány státní moci a správy, případně samosprávy, fyzickými a právnickými
osobami v ČR i v zahraničí, vede s nimi dialog a hájí před nimi své zájmy a zejména zájmy
svých členů ve smyslu těchto stanov a k zabezpečení cílů sdružení. Působnost a pravomoc
sdružení se dle pracovněprávních předpisů a k jejich naplnění dále vztahuje na všechny fyzické a
právnické osoby, které zaměstnávají členy OSŽ v pracovněprávních a obdobných vztazích.
6) Základní organizace OSŽ (dále jen ZO OSŽ) mají samostatnou a úplnou způsobilost k právním
úkonům a postavení organizačních jednotek OSŽ. Postavení, práva, povinnosti a další
náležitosti jejich právního postavení upravuje článek 24 těchto stanov a vnitřní předpisy vydané
k jejich provedení. Odborové sdružení železničářů neodpovídá za závazky ZO OSŽ, které
nepřevzalo, a stejně tak ZO OSŽ neodpovídají za závazky OSŽ. Sdružení, ani jeho organizační
složky, ani orgány neodpovídají za závazky svých členů.
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 6 z 21
Článek 4
Předmět činnosti a cíle sdružení
1) Předmětem činnosti OSŽ je zejména:
a) prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných
práv, oprávněných zájmů a potřeb členů OSŽ v návaznosti na jejich pracovně právní a další
vztahy, v souladu s těmito stanovami a dalšími vnitřními předpisy vydanými v jejich rámci
a k jejich provedení a v souladu s Programem OSŽ, přijatým na sjezdu OSŽ pro stanovené
funkční období,
b) zastupování členů OSŽ ve vztahu k příslušným mezinárodním, státním, zaměstnavatelským
a dalším orgánům, fyzickým či právnickým osobám včetně dalších odborových organizací
a jejich orgánů, při tvorbě a uzavírání kolektivních smluv podle zvláštních zákonů, jednání
za základní organizace všude tam, kde to vyplývá z těchto stanov nebo vnitřních předpisů
OSŽ přijatých k jejich provedení,
c) poskytování právní pomoci členům OSŽ při řešení sporů se zaměstnavateli a jejich
organizačními složkami a při řešení sporů se státními a dalšími orgány vykonávajícími státní
správu nebo samosprávu, pokud takové spory vyplývají z pracovněprávních a jim na roveň
postavených vztahů členů OSŽ nebo v souvislosti s nimi. Jiné spory řeší jen tehdy, dá-li
k tomu souhlas orgán, který právní pomoc uhradí zcela nebo v podílu se členem, jemuž je
poskytována,
d) trvalé provádění kontroly orgány OSŽ, ZO OSŽ a inspektory bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyžadování odstraňování závad
od zaměstnavatelů v rámci působnosti OSŽ,
e) soustavná péče o rozvoj potřebné úrovně informovanosti členů a veřejnosti o činnosti OSŽ
při respektování povinnosti ochrany dat a údajů, které požívají ochrany podle zvláštních
předpisů nebo jsou s to ohrozit zájmy OSŽ a jsou jako takové orgány OSŽ prohlášeny.
Do tohoto úseku činnosti spadá i vydávání odborářského periodika,
f) v rámci celoživotního vzdělávání zabezpečování a provádění studia a vzdělávání členů OSŽ
a dalších zájemců na státních a soukromých školách, v rekvalifikačních kursech i ve vlastních
školících střediscích a vnitřního školení členů OSŽ, zejména z odborové a pracovně právní
problematiky,
g) navazování a rozvoj vzájemných vztahů a spolupráce s jinými národními a mezinárodními
organizacemi s obdobnými cíli,
h) koordinování činnosti orgánů OSŽ a ZO OSŽ a jejich orgánů při vytváření souladu a jednoty
zájmů,
i) publikační činnosti, týkající se všech oblastí činnosti sdružení (při respektování odst. e)
tohoto článku) a rozvoj mezinárodní výměny odborné literatury,
j) působení a výkon pravomocí sdružení a jeho jednotlivých organizačních jednotek jako
příslušného odborového orgánu podle zvláštních předpisů (zejména zákoníku práce a
předpisů souvisejících) ve vztahu k zaměstnavatelům v rámci působnosti OSŽ, pokud tato
práva a povinnosti jsou svěřeny těmto odborovým orgánům OSŽ podle těchto stanov, popř.
podle dalších vnitřních předpisů, vydaných orgány OSŽ k jejich provedení,
k) zajišťování a zabezpečování rekreačních a ozdravných pobytů a zájezdů na neziskovém
principu v ČR i zahraničí s využitím případných příspěvků od zaměstnavatelských subjektů
v rámci působnosti OSŽ pro členy OSŽ, jejich rodinné příslušníky popř. pro další
zaměstnance a bývalé zaměstnance - důchodce zaměstnavatelských subjektů v rámci
působnosti OSŽ a jejich rodinné příslušníky,
l) zajišťování a zabezpečování kulturních a sportovních akcí v ČR i zahraničí s využitím
případných příspěvků od zaměstnavatelských subjektů v rámci působnosti OSŽ pro členy
OSŽ, jejich rodinné příslušníky, popř. pro další zaměstnance a bývalé zaměstnance - důchodce
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 7 z 21
zaměstnavatelských subjektů v rámci působnosti OSŽ a jejich rodinné příslušníky.
U sportovních akcí zajišťování, zabezpečování a pořádání akcí i v rámci mezinárodní
spolupráce s jinými (zahraničními) odborovými organizacemi a v rámci příslušných
nadnárodních seskupení, případně mezinárodních dohod,
m) hospodaření a dispozice s věcmi a právy ve vlastnictví nebo držení OSŽ uvedených v čl. 3
odst. 4 těchto stanov za účelem financování činností OSŽ v souladu se Stanovami OSŽ
a dalšími vnitřními předpisy OSŽ.
2) OSŽ realizuje a rozvíjí činnost i v dalších oblastech, jestliže je to účelné nebo nezbytné
k naplnění cílů sdružení, nebo z důvodů řádného hospodaření s majetkem OSŽ, a nebo
k zajištění závazků a práv, které sdružení převzalo, případně s nimiž disponuje.
3) OSŽ je oprávněno, k naplňování svých cílů a náležité správy a hospodaření s vlastním nebo
pronajatým majetkem, rovněž zakládat právnické osoby nebo do nich vstupovat, podnikat
podle zvláštních právních předpisů a využívat všech prostředků a možností, daných právním
pořádkem ČR popř. právním pořádkem jiných států, kde takto bude činit.
Článek 5
Trvání sdružení a způsoby zániku sdružení
1) OSŽ je zřízeno na dobu neurčitou.
2) O rozpuštění OSŽ, o jeho případném sloučení s jinými odborovými organizacemi, popř. jinými
právními subjekty, nebo o jeho rozdělení, může rozhodnout pouze sjezd OSŽ (čl. 15
Organizačního řádu OSŽ). Sjezd v tomto případě současně určí, na koho přechází majetek,
práva a závazky OSŽ, stanoví způsob likvidace a způsob naložení s likvidačním zůstatkem
a provede další úkony nezbytné nebo potřebné k vyřešení dané záležitosti, nejsou-li ze zákona
svěřeny jinému orgánu.
3) O přidružení jiné odborové organizace k OSŽ formou jejího splynutí s OSŽ rozhoduje
na základě její písemné žádosti Ústředí OSŽ (čl. 17 Organizačního řádu OSŽ).
Článek 6
Jednání jménem sdružení, zastupování sdružení a podepisování za sdružení
1) OSŽ zastupuje, jménem OSŽ jedná a OSŽ zavazuje (právní úkony jménem OSŽ činí) předseda
OSŽ, v jeho nepřítomnosti I. místopředseda OSŽ.
Způsob a rozsah jednání jménem OSŽ v případě současné nepřítomnosti předsedy
a I. místopředsedy je uveden v Organizačním řádu OSŽ.
2) Podepisování za OSŽ se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému a razítkem otisknutému
názvu OSŽ připojí svůj podpis předseda OSŽ. V jeho nepřítomnosti stejným způsobem
podepisuje I. místopředseda OSŽ. Další osoby tak mohou činit, pokud k tomu byly
za podmínek uvedených v předchozím odstavci písemně zmocněny nebo pověřeny.
Při podepisování dokumentů, z nichž pro OSŽ vyplývá finanční či hmotný závazek, který
přesahuje rozhodovací pravomoc předsedy, musí takový dokument spolupodepsat současně
s předsedou (I. místopředsedou) jeden z místopředsedů, který potvrzuje oprávněnost předsedy
(I. místopředsedy) takový dokument podepsat. V zásadě, pokud záležitost není neodkladná,
podepisuje takový dokument vždy předseda a I. místopředseda.
3) Základní organizace OSŽ jedná samostatně a zavazuje se v rámci své působnosti v souladu
s ust. čl. 3 a čl. 24 stanov.
4) Jménem dalších orgánů OSŽ, jsou-li oprávněny k právním úkonům podle těchto stanov nebo
vykonávají-li dle vnitřních předpisů OSŽ pravomoci a působnost příslušného odborového
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 8 z 21
orgánu ve vztahu k zaměstnavatelům v rámci působnosti OSŽ a ve vnitřních věcech OSŽ a jeho
organizačního uspořádání, jedná a podepisuje příslušný vedoucí funkcionář, který stojí v čele
takového orgánu.
HLAVA II.
Článek 7
Členství
1) Členem OSŽ se může stát pouze fyzická osoba, která je v pracovněprávním vztahu
k zaměstnavateli, který má své sídlo nebo pobočku v České republice, nebo je osobou,
soustavně se připravující na budoucí povolání denním studiem v učilišti, na střední nebo vysoké
škole a jehož přijme některá ze základních organizací OSŽ (dále jen ZO OSŽ), dále uvedeným
způsobem za podmínky, že není členem jiné odborové organizace a že písemně v přihlášce, jejíž
obsah je jednotně stanoven OSŽ-Ú, prohlásí, že se zavazuje dodržovat tyto stanovy a další
vnitřní předpisy vydané k jejich provedení a v souladu s nimi.
V případě, že se jedná o osobu, která je v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, který není
zaměstnaneckým subjektem v rámci působnosti OSŽ, může ji závodní výbor (dále jen ZV) ZO
OSŽ přijmout za člena, jen pokud je schopen zajistit veškerá plnění povinností ZV a práv člena
vyplývajících ze stanov (zejména článku 9) či Organizačního řádu vůči tomuto členovi.
Po přijetí takové osoby za člena je ZV ZO OSŽ tuto skutečnost povinen bezodkladně ohlásit
OSŽ-Ú, protože z takového zaměstnaneckého subjektu se nově stává zaměstnanecký subjekt
v rámci působnosti OSŽ.
2) Členství se zachovává u fyzické osoby, která:
a) ukončila svůj pracovně právní vztah k zaměstnavateli v působnosti OSŽ, pouze však do dne
uzavření nového pracovněprávního vztahu s jiným zaměstnavatelem mimo působnost OSŽ,
nerozhodne-li ZV příslušné ZO OSŽ jinak,
b) je na mateřské (rodičovské) dovolené,
c) čerpá neplacené volno delší než jeden měsíc z titulu péče o příslušníka své rodiny,
domácnosti anebo čerpá takové volno z jiného důvodu, hodného zvláštního zřetele,
d) je starobním nebo invalidním důchodcem.
3) Členství lze též zachovat u členů, kteří se při rušení nebo slučování mateřské ZO OSŽ nebo
z jiných důvodů hodných zřetele, rozhodnou pro individuální členství.
4) Členství v OSŽ může být:
a) řádné s plnými povinnostmi a právy,
b) řádné individuální, kde členové mají upravená práva a povinnosti vyplývající z členství
v OSŽ,
c) zvýhodněné s částečně upravenými povinnostmi (takové členství je na základě vlastního
rozhodnutí umožněno pouze fyzickým osobám uvedeným v odstavci 2) tohoto článku a
osobám připravujícím se na budoucí povolání denním studiem v jakémkoliv typu školy).
Článek 8
Vznik členství
1) Členství v OSŽ vzniká na základě přijetí písemné osobní přihlášky podané u příslušné ZO OSŽ.
O přijetí písemné osobní přihlášky rozhoduje ZV ZO OSŽ. V případě odmítnutí přihlášky má
žadatel právo obrátit se prostřednictvím ZV ZO OSŽ na členskou schůzi (konferenci) příslušné
ZO OSŽ se žádostí o rozhodnutí. ZV ZO OSŽ je povinen projednání uvedené žádosti zařadit
do programu nejbližší členské schůze (konference) ZO OSŽ. Pokud nebude žadatel ani takto
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 9 z 21
za člena OSŽ přijat, má právo obrátit se na jinou ZO OSŽ, popř. na vyšší odborové orgány
OSŽ. Toto právo nemá, jedná-li se o opakovaný vznik členství u ZO OSŽ, ze které byl jejím
rozhodnutím vyloučen.
2) Dokladem o členství je evidence vedená ZO OSŽ a členský průkaz. ZV ZO OSŽ, který členský
průkaz vydává, je povinen opatřit jej požadovanými identifikačními údaji a dohlédnout, aby jej
člen na místě podepsal. Člen je povinen se členským průkazem prokazovat při jednání
s kterýmkoliv orgánem nebo zaměstnanci OSŽ, předkládat průkaz ke kontrole ZV ZO OSŽ,
k vyznačení případné změny členství a odevzdat jej, případně předložit k znehodnocení
při ukončení členství. Bližší podmínky stanoví vnitřní předpisy.
3) Individuální členové jsou evidováni na OSŽ-Ú.
Článek 9
Práva členů sdružení
Člen OSŽ má tato práva:
1) volit a být volen do všech orgánů OSŽ. V rámci ZO OSŽ může být navrhován a volen pouze
člen ZO OSŽ, který je v ní registrován. Vedoucí hospodářští zaměstnanci na jednotlivých
organizačních stupních a jejich zástupci nemohou vykonávat funkce v odborových orgánech
OSŽ a jejich komisích na úrovních, kde současně mají právo jednat jménem zaměstnavatele,
pokud ZO OSŽ nestanoví jinak. Funkcionáři uvolnění pro výkon veřejné funkce, uvolnění
funkcionáři orgánů politických stran, uvolnění funkcionáři státní správy a samospráv nemohou
být současně uvolněnými funkcionáři OSŽ (viz čl. 19),
2) být informován o činnosti orgánů OSŽ v rámci informačního systému OSŽ,
3) obracet se s připomínkami, náměty, podněty a stížnostmi na orgány OSŽ, dostávat na ně
odpovědi a vyžadovat jejich řešení ve lhůtách stanovených vnitřními předpisy,
4) na ochranu, podporu a zjednání nápravy v případech, kdy vedení zaměstnavatelských subjektů
na kterémkoliv stupni řízení poruší zejména zákoník práce, další pracovněprávní předpisy
(včetně mzdových), předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kolektivní
smlouvu, uzavřené dohody, předpisy v oblasti nemocenského pojištění, důchodového
zabezpečení atp.,
5) na právní ochranu v pracovněprávní oblasti a právní pomoc ve věcech sociálního zabezpečení
souvisejících s pracovněprávními vztahy v souladu s Řádem právní pomoci OSŽ,
6) osobně se účastnit jednání v případech, kdy příslušný odborový orgán projednává jeho činnost
a chování a rozhoduje o jeho nárocích, právech a povinnostech, s právem vlastní obhajoby,
včetně možnosti využít práva odvolání k vyššímu orgánu OSŽ. Příslušný odborový orgán je
povinen jej k tomuto jednání prokazatelně pozvat s výjimkou případu, kdy člen vyjádřil
předchozí písemný souhlas s jednáním bez jeho přítomnosti,
7) v odůvodněných případech žádat o poskytnutí finančních prostředků na sociální výpomoc
z prostředků ZO OSŽ, eventuelně dalších orgánů OSŽ. V případech účasti na stávce, vyhlášené,
případně schválené Ústředím OSŽ, se poskytuje pomoc z prostředků OSŽ dle rozhodnutí
Ústředí OSŽ,
8) žádat o přidělení poukazů pro sebe a rodinné příslušníky na rekreaci, dětskou rekreaci a
využívat s příslušníky své rodiny rekreační, kulturní a tělovýchovná zařízení v majetku nebo
ve smluvním vztahu k OSŽ,
9) podle rozhodnutí členské schůze nebo konference ZO OSŽ obdržet částečnou nebo plnou
finanční úhradu ceny poukazu na domácí, zahraniční a dětskou rekreaci organizovanou v rámci
OSŽ, případně jinou organizací,
10) žádat o pomoc při řešení svých sociálních záležitostí,
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 10 z 21
11) přestoupit do jiné ZO OSŽ, za podmínky, že jej tato přijme a současně za podmínky, že řádně
ukončí své členství v původní ZO OSŽ,
12) požádat z důvodů rušení nebo slučování ZO OSŽ, nebo z jiných důvodů hodných zřetele
o individuální členství,
13) písemně zrušit své členství v OSŽ.
Právo na individuální pomoc OSŽ v jakékoliv výše uvedené formě má pouze člen OSŽ, který
má řádně zaplacené členské příspěvky.
Pomoc se neposkytuje v případech, kdy problém nebo právní skutečnost (spor se
zaměstnavatelem apod.) vznikl před datem členství v OSŽ, pokud příslušný odborový orgán,
zpravidla ZV OSŽ příslušné ZO OSŽ, nerozhodne jinak. V takovém případě poskytuje a hradí
právní pomoc ten orgán, který o jejím poskytnutí rozhodl. Ten také rozhodne o případné finanční
spoluúčasti člena OSŽ na nákladech za poskytnutou pomoc.
Článek 10
Povinnosti členů sdružení
1) Člen OSŽ má tyto povinnosti:
a) dodržovat Stanovy OSŽ, vnitřní předpisy OSŽ a usnesení orgánů OSŽ s rozhodovací
pravomocí, prosazovat program OSŽ a upevňovat jednotu OSŽ,
b) účastnit se jednání členských schůzí nebo konferencí ZO OSŽ, podílet se na činnosti ZO
a orgánů OSŽ, do nichž byl zvolen, vyjma zvýhodněných členů, kteří nemají povinnost
účastnit se jednání členských schůzí a voleb do orgánů OSŽ,
c) platit členské příspěvky ve výši a způsobem uvedeným ve článku 12 těchto stanov,
d) chránit majetek OSŽ,
e) při ukončení členství v OSŽ vrátit průkaz člena OSŽ nebo jej předložit ZV OSŽ
k znehodnocení.
2) Za neplnění povinností uvedených v odstavci 1 a) až d) může ZO OSŽ omezit popř. nepřiznat
členu některá práva uvedená v článku 9 odstavcích 7, 8 a 9.
Článek 11
Zánik členství
1) Členství zaniká:
a) rozhodnutím člena,
b) rozhodnutím členské schůze nebo konference ZO OSŽ, popřípadě Ústředí OSŽ, o vyloučení
člena,
c) ukončením zaměstnaneckého (pracovněprávního) vztahu u zaměstnavatele (i jeho příslušné
organizační složky) ve vztahu k působnosti OSŽ, nejde-li o případy dle čl. 7, nebo
nerozhodne-li ZV ZO OSŽ o zachování členství.
V případě, že člen přechází do pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, který není
zaměstnaneckým subjektem v rámci působnosti OSŽ, postupuje se shodně s čl. 7 odstavcem
1a)
d) dnem přijetí za člena jiné odborové organizace,
e) nezaplacením členských příspěvků za dobu delší než tři měsíce, pokud se nejedná
o dlouhodobě nemocného člena, který podle následujícího článku neplatí příspěvky,
f) úmrtím člena.
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 11 z 21
2) Člen může kdykoliv písemně oznámit ZV ZO OSŽ, že ukončuje své členství v OSŽ. Ukončení
členství nastává posledním dnem v měsíci, v němž bylo takové oznámení ZV ZO OSŽ
doručeno.
3) Členská schůze nebo konference příslušné ZO OSŽ, popřípadě Ústředí OSŽ, mají právo,
za neplnění podmínek uvedených v ustanovení čl. 10 nebo na základě pravomocného rozsudku
příslušného soudu za úmyslný trestný čin, eventuálně za doložené poškození zájmů a dobrého
jména OSŽ zvlášť závažným nebo opakovaným méně závažným způsobem, vlastním
rozhodnutím ukončit členství (vyloučit) člena.
4) Opětovný vznik členství je možný pouze na základě rozhodnutí ZV ZO OSŽ nebo orgánu,
který o vyloučení člena rozhodl. Na opětovný vznik členství není nárok.
Článek 12
Členské příspěvky
1a) Řádný člen platí měsíční členský příspěvek ve výši 1 %, a to:
a) z čistého příjmu ze závislé činnosti ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o dani
z příjmu v platném znění a z příjmů, které se považují za příjmy ze závislé činnosti,
b) z peněžitých dávek placených zaměstnavatelem v době dočasné pracovní neschopnosti,
c) ze starobního nebo invalidního důchodu,
d) z dávek při mateřské a rodičovské dovolené,
e) z dávek podpory v nezaměstnanosti,
f) pokud je pouze osobou samostatně výdělečně činnou, hradí příspěvek minimálně ve výši
průměrného členského příspěvku všech řádných členů OSŽ z předchozího roku.
2) Členský, tzv. udržovací příspěvek ve výši 10,- Kč měsíčně platí zvýhodněný člen, který
o takové členství požádá a je:
a) osobou pobírající starobní nebo invalidní důchod a tento je hlavním zdrojem jejího příjmu,
b) nezaměstnaný a nemá jiný zdroj obživy, než sociální dávky,
c) osobou na mateřské nebo rodičovské dovolené,
d) osobou čerpající dlouhodobé pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci
bez náhrady mzdy,
e) osobou, která je dlužníkem v úpadku (osobním bankrotu), který je řešen oddlužením (u této
osoby zaměstnavatel neprovádí srážku členských příspěvků, na základě soudního rozhodnutí
dle insolventního zákona).
3) Členské příspěvky neplatí zvýhodněný člen, který se připravuje na budoucí povolání denním
studiem v jakémkoliv typu školy a člen v dočasné pracovní neschopnosti z nemocenských
dávek.
4) Členská schůze (konference) ZO OSŽ může svým členům stanovit další mimořádné příspěvky,
za účelem zabezpečení činnosti a cílů této ZO.
5) Splatnost členského příspěvku je nejpozději do každého posledního kalendářního dne v měsíci,
ve kterém byly příjmy a dávky podle bodu 1 a) až 1 e) tohoto článku vyplaceny příslušnému ZV
ZO OSŽ. U členů, kteří platí příspěvek podle bodů 1 f) a 2) tohoto článku, je splatnost
příspěvků, na příslušné období dohodnuté se ZV ZO OSŽ, předem. Změnu doby splatnosti
členského příspěvku může člen dohodnout s příslušným ZV ZO OSŽ.
6) Kromě řádných příspěvků uvedených v čl. 12 mohou členové OSŽ přispívat dobrovolnými
příspěvky na tvorbu účelových fondů, které se tvoří k finančnímu zabezpečení cílů činnosti
OSŽ.
7) V případě zániku členství se členské příspěvky nevracejí.
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 12 z 21
Článek 13
Používání a odvod členských příspěvků
Příjmy z členských příspěvků se v každé ZO OSŽ dělí na část,
1) která zůstává v ZO a slouží v souladu s usneseními členské schůze (konference) a na základě
rozpočtu a zásad hospodaření ZO OSŽ a v souladu s vnitřními předpisy OSŽ k zabezpečení
zejména:
a) činností ZO OSŽ a jejích orgánů (např. činnost ZV ZO OSŽ, revizní komise ZO OSŽ),
b) zajištění kulturní, sportovní, vzdělávací a další činnosti členů,
c) zabezpečování sociální, právní a další pomoci,
2) kterou ZO OSŽ prostřednictvím svého ZV ZO OSŽ pravidelně měsíčně odvádí na účet OSŽ,
vedený OSŽ - ústředí k zabezpečení činností celého sdružení a jeho orgánů, obdobného
charakteru jako v předchozím odstavci tohoto článku a dále zejména na:
a) zajištění činnosti v mezinárodních organizacích a národních seskupeních, v nichž je sdružení
členem,
b) úhrady nákladů OSŽ a odměn právním zástupcům při zastupování OSŽ a jeho orgánů
při sporech s orgány státní moci a správy a dalšími osobami při hájení zájmů OSŽ, jeho
orgánů a členů OSŽ podle Řádu právní pomoci OSŽ,
c) činnost aparátu OSŽ - ústředí, péči o majetek OSŽ, odborné expertízy, atd.,
d) příspěvky do fondů OSŽ.
3) V každé ZO OSŽ zůstává k plnění jejích úkolů dle odstavce 1) 60 % z členských příspěvků
vybraných od členů podle článku 12 odstavce 1) těchto stanov a veškeré členské příspěvky
vybrané od členů dle článku 12 odstavce 2) a mimořádné příspěvky vybrané podle článku 12
odstavce 4) těchto stanov. K plnění úkolů dle odst. 2) odvádí ZO OSŽ pravidelně měsíčně
na OSŽ - ústředí 40 % z členských příspěvků vybraných od členů podle článku 12 odstavce 1)
těchto stanov.
4) Členské příspěvky individuálních členů jsou v plné výši odváděny na účet OSŽ.
HLAVA III.
Článek 14
Orgány a organizační jednotky sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a osob
oprávněných jednat jménem OSŽ a zavazovat je.
1) Orgány sdružení s rozhodovací pravomocí a osoby oprávněné jednat jménem OSŽ jsou:
a) sjezd OSŽ,
b) konference OSŽ,
c) Ústředí OSŽ,
d) Představenstvo OSŽ,
e) předseda (I. místopředseda) OSŽ.
2) Orgány sdružení bez rozhodovací pravomoci jsou:
a) poradní orgány OSŽ s územní nebo celostátní působností,
b) kontrolní a revizní orgány.
3) Orgány a organizační jednotky sdružení s rozhodovací pravomocí v rámci své působnosti:
a) podniková konference OSŽ,
b) konference nedrážních základních organizací OSŽ,
c) podnikové výbory OSŽ oprávněné k jednání se zaměstnavatelem v rámci pracovně právních
předpisů,
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 13 z 21
d) Nedrážní republikový výbor OSŽ,
e) výbory OSŽ,
f) základní organizace OSŽ.
4) Organizační jednotky sdružení bez rozhodovací pravomoci, jejichž zřizování, postavení
a pravomoci blíže stanovuje Organizační řád OSŽ.
Vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány a organizačními jednotkami OSŽ, jejich podřízenost
a nadřízenost, jejich složení, způsob jakým jsou ustanovovány či voleny, včetně způsobu volby
a ukončení činnosti funkcionářů a členů těchto orgánů a organizačních jednotek, způsob a četnost
svolávání těchto orgánů a organizačních jednotek OSŽ, jejich pravomoci, záležitosti, o kterých
rozhodují a za které odpovídají, problematiky a otázky, které řeší, dokumenty, které projednávají
a schvalují, jsou uvedeny ve vnitřních předpisech OSŽ, zejména pak v Organizačním řádu OSŽ
a ve Volebním řádu OSŽ a dále ve statutech a jednacích řádech těchto orgánů a organizačních
jednotek.
A) Orgány sdružení
Článek 15
Sjezd OSŽ
Sjezd OSŽ je nejvyšším orgánem OSŽ a je svoláván jako řádný, popř. mimořádný sjezd OSŽ.
Četnost konání sjezdů OSŽ, způsob jejich svolávání, pravomoci sjezdu, problematiky a otázky,
které řeší, dokumenty, které projednává a schvaluje, orgány a funkcionáře, které navrhuje a volí,
klíč k účasti členů OSŽ na sjezdu OSŽ a způsob jejich volby stanovují vnitřní předpisy OSŽ,
zejména Organizační řád OSŽ a Volební řád OSŽ.
Usnesení sjezdu OSŽ jsou závazná pro všechny orgány, organizace OSŽ a členy v nich
působící.
Článek 16
Konference OSŽ
K řešení dílčích specifických problematik, spadajících pouze do kompetence sjezdu OSŽ, může
Ú-OSŽ namísto mimořádného sjezdu, stejným způsobem a za stejných podmínek, svolat konferenci
OSŽ, která má v takovém případě pravomoci sjezdu OSŽ. Konference ale v žádném případě
nemůže řešit rozpuštění OSŽ, jeho případné sloučení s jinými odborovými organizacemi, popř.
jinými právními subjekty, nebo jeho rozdělení - to náleží výhradně sjezdu OSŽ.
Usnesení konference OSŽ jsou závazná pro všechny orgány, organizace OSŽ a členy v nich
působící.
Článek 17
Ústředí OSŽ - volený orgán (Ú-OSŽ)
Ústředí Odborového sdružení železničářů je nejvyšším odborovým orgánem OSŽ v době mezi
sjezdy. Jeho sídlo je totožné s adresou sídla OSŽ.
Usnesení Ú-OSŽ jsou závazná pro všechny orgány, organizace OSŽ a členy v nich působící.
Členové Ú-OSŽ a funkcionáři OSŽ jsou oprávněni být přítomni s hlasem poradním všech
jednání nižších orgánů OSŽ.
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 14 z 21
Ústředí OSŽ řídí činnost všech orgánů a organizačních jednotek OSŽ, vyjma základních
organizací OSŽ.
Ústředí OSŽ je oprávněno měnit tyto stanovy OSŽ pouze v dále uvedeném rozsahu:
a) u Hlavy I. čl. 2 bod 2 a 3, u čl. 4 bod 2 a 3 lze pouze upravit obsah těchto ustanovení,
b) u Hlavy III. se připouští dispozice s čl. 14 odst. 2 a 4, dále s čl. 18, 19, 20 a 25, u čl. 26
pouze s bodem 1 a 2 a s čl. 27, a to usnesením přijatým dvoutřetinovou většinou všech
členů Ústředí OSŽ,
c) v bodech, které se vlivem změny právních předpisů ukázaly být neúčinnými, neplatnými
nebo nevykonatelnými.
Po každé změně Stanov OSŽ je Ú-OSŽ povinno zabezpečit, prostřednictvím OSŽ-Ú, vydání
této změny a její zaslání všem orgánům a organizačním jednotkám OSŽ do 15 dnů po jejím
odsouhlasení.
Ústředí OSŽ za svoji činnost odpovídá sjezdu OSŽ.
Článek 18
Představenstvo OSŽ (P-OSŽ)
Představenstvo OSŽ je statutárním, řídícím, výkonným a koordinačním orgánem OSŽ
a realizuje veškerou řídící, výkonnou a organizační činnost s působností v České republice
a zahraničí. Rozhoduje o všech záležitostech, které spadají do jeho pravomoci vyplývající
z vnitřních předpisů OSŽ nebo usnesení Ústředí OSŽ. Nesmí přitom zasahovat do pravomocí
vymezených pouze Ústředí OSŽ, není-li k tomu Ústředím OSŽ zmocněno.
Počet členů P-OSŽ a jeho složení stanoví vnitřní předpisy OSŽ nebo usnesení Ústředí OSŽ.
Členy P-OSŽ mohou být pouze členové Ústředí OSŽ.
Představenstvo OSŽ odpovídá za veškerou svou činnost Ústředí OSŽ.
Článek 19
Funkcionáři OSŽ
Funkcionáři OSŽ jsou uvedeni v článku 19 Organizačního řádu OSŽ.
Vzájemné vztahy mezi jednotlivými funkcionáři a mezi jednotlivými funkcionáři a orgány a
organizačními jednotkami OSŽ, jejich podřízenost, nadřízenost a vzájemná zastupitelnost, způsob,
jakým jsou ustanovováni či voleni do funkce, včetně způsobu volby a ukončení jejich činnosti,
jejich pravomoci a povinnosti, záležitosti, o kterých rozhodují a za které odpovídají, problematiky
a otázky, které řeší, dokumenty, které připravují a schvalují, jsou uvedeny ve vnitřních předpisech
OSŽ, zejména pak v Organizačním řádu OSŽ a ve Volebním řádu OSŽ.
S obsahem pracovněprávního vztahu funkcionářů OSŽ, po dobu platnosti vztahu založeného
volbou, disponuje OSŽ jako zaměstnavatel. Podrobnosti stanoví vnitřní předpisy.
Článek 20
Další orgány sdružení
Dalšími orgány sdružení jsou specializované orgány OSŽ, pracující v určené oblasti činnosti.
Jejich pravomoci, práva a povinnosti, způsob organizace, složení a vymezení jejich činnosti, způsob
jejich volby a odvolání stanovují Organizační řád OSŽ a Volební řád OSŽ, popř. volební řády
těchto orgánů, schválené jejich zřizovateli.
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 15 z 21
V rámci OSŽ se zřizují stálé orgány nebo dočasné poradní orgány nebo komise k řešení
specifických otázek.
Stálými orgány sdružení jsou:
1) Revizní komise OSŽ,
2) Republiková rada seniorů OSŽ,
3) územní orgány pro koordinaci a řešení problematiky daného území - oblastní rady OSŽ.
Dočasnými orgány sdružení jsou komise a pracovní skupiny k řešení odborné problematiky.
B) Orgány a organizační jednotky sdružení
s rozhodovací pravomocí v rámci své působnosti
Článek 21
Podniková konference OSŽ (PK OSŽ)
Konference nedrážních základních organizací OSŽ (KNZO OSŽ)
Podniková konference Odborového sdružení železničářů, respektive Konference nedrážních
základních organizací OSŽ, je ve smyslu Stanov OSŽ a dalších vnitřních předpisů nejvyšší
odborový orgán ve vztahu k zaměstnavatelským subjektům.
Četnost konání podnikových konferencí OSŽ a Konference nedrážních ZO OSŽ, způsob jejich
svolávání, jejich pravomoci, problematiky a otázky, které řeší, dokumenty, které projednává
a schvaluje, orgány a funkcionáře, které navrhuje a volí, klíč k účasti členů OSŽ na podnikové
konferenci OSŽ a konference nedrážních ZO OSŽ a způsob jejich volby stanovují vnitřní předpisy
OSŽ, zejména Organizační řád OSŽ a Volební řád OSŽ.
Usnesení podnikové konference OSŽ, respektive konference nedrážních ZO OSŽ jsou závazná
pro všechny k nim příslušné podnikové výbory, základní organizace OSŽ, výbory OSŽ, které jsou,
ve smyslu Stanov OSŽ a dalších vnitřních předpisů OSŽ, příslušnými odborovými orgány ve vztahu
ke statutárním orgánům uvedených zaměstnavatelských subjektů a jejich organizačním složkám
a členy v nich působící.
Článek 22
Podnikový výbor OSŽ (PV OSŽ)
Nedrážní republikový výbor OSŽ (NeRV OSŽ)
Podnikový výbor Odborového sdružení železničářů je ve smyslu Stanov OSŽ a dalších vnitřních
předpisů OSŽ příslušným odborovým orgánem ve vztahu ke statutárním orgánům zaměstnavatelů
a jejich právním nástupcům a odštěpným závodům, u nichž není ustaven odborový orgán,
a to v rozsahu stanoveném pracovněprávními a dalšími obecně závaznými předpisy,
s celopodnikovou působností. Na úrovni těchto subjektů je oprávněn jednat v rámci pracovně
právních předpisů, má samostatné pravomoci pro uzavírání kolektivní smlouvy a má též samostatné
pravomoci k uzavření případných kolektivních smluv vyššího stupně.
Pro nedrážní organizace OSŽ se jako obdoba podnikového výboru OSŽ zřizuje Nedrážní
republikový výbor OSŽ, který řeší problematiky pracovně právního charakteru nedrážních
základních organizací a jejich případných podnikových výborů a výborů na úrovni příslušných
zaměstnavatelů. Má samostatnou pravomoc k uzavření případných kolektivních smluv vyššího
stupně.
Způsob ustanovení (zřizování) jednotlivých PV OSŽ a NeRV OSŽ je uveden v článku 22
Organizačního řádu OSŽ.
PV OSŽ respektive NeRV OSŽ zastupuje, jeho jménem jedná a za něj podepisuje předseda
tohoto orgánu nebo jím, popřípadě tímto orgánem, pověřená osoba.
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 16 z 21
Podepisování za uvedený orgán se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému a razítkem
otisknutému názvu tohoto orgánu OSŽ připojí svůj podpis jeho předseda nebo pověřená osoba.
PV OSŽ a NeRV OSŽ za svoji činnost odpovídá orgánům, které jej založily a zvolily (viz
článek 22 Organizačního řádu OSŽ).
Článek 23
Výbory OSŽ (V OSŽ)
Tam, kde v rámci organizační složky zaměstnavatele působí více než jedna ZO OSŽ, jsou
výbory OSŽ (dále jen výbory), ve smyslu Stanov OSŽ a dalších vnitřních předpisů OSŽ, k těmto
organizačním složkám příslušným odborovým orgánem, a to v rozsahu stanoveném
pracovněprávními a dalšími obecně závaznými předpisy, zpravidla s regionální působností.
Na úrovni tohoto zaměstnavatelského subjektu je výbor oprávněn jednat v rámci pracovně právních
předpisů a má samostatné pravomoci pro uzavírání dodatků kolektivní smlouvy tam, kde je to
umožněno.
Název uvedených výborů musí být vždy doplněn o název organizační složky zaměstnavatele,
ke které jsou příslušným orgánem.
Rozsah pravomocí výborů je stanoven vnitřními předpisy OSŽ, popř. rozšířen či doplněn
příslušným PV OSŽ.
Článek 24
Základní organizace OSŽ (ZO OSŽ)
1) ZO OSŽ je samostatná organizační jednotka OSŽ působící zpravidla u téhož zaměstnavatele
nebo jeho organizační složky, která disponuje vlastními orgány a je oprávněna nabývat majetek
a disponovat s ním při respektování těchto stanov, dalších vnitřních předpisů vydaných k jejich
provedení a vlastních zásad přijatých v souladu s nimi, dále podle usnesení orgánů OSŽ
s rozhodovací pravomocí.
Je právnickou osobou s úplnou způsobilostí k právním úkonům v rámci těchto stanov, vlastním
IČ a registračním číslem.
2) Jednat za ZO OSŽ a zavazovat ji v rozsahu stanoveném Stanovami OSŽ, dalšími vnitřními
předpisy OSŽ a na základě vlastních usnesení orgánů v rámci ZO OSŽ, je oprávněn závodní
výbor ZO OSŽ (ZV ZO OSŽ, v běžné praxi možno použít zkratku ZV OSŽ).
3) Za ZV ZO OSŽ a ZO OSŽ na základě rozhodnutí těchto orgánů podepisuje předseda ZO OSŽ
nebo, v jeho nepřítomnosti, místopředseda ZO OSŽ, případně jiný, v zápise z jednání ZV ZO
OSŽ, předem pověřený člen ZV ZO OSŽ, a to každý z nich samostatně tak, že k razítku nebo
celému názvu závodního výboru, včetně názvu ZO OSŽ s uvedením registračního čísla,
případně i identifikačního čísla (IČ), připojí svůj podpis.
4) ZO OSŽ řeší stejnou problematiku jako OSŽ (Ú-OSŽ, PV OSŽ i V OSŽ), avšak v rozsahu své
působnosti.
5) Tam, kde v rámci zaměstnavatelského subjektu nebo jeho organizační složky působí pouze
jedna ZO OSŽ je ZV této ZO OSŽ ve smyslu Stanov OSŽ a dalších vnitřních předpisů OSŽ
vůči uvedené OJ příslušným odborovým orgánem, a to v rozsahu stanoveném
pracovněprávními a dalšími obecně závaznými předpisy, s působností v rámci této OJ.
Na úrovni tohoto subjektu je oprávněn jednat v rámci pracovně právních předpisů a má
samostatné pravomoci pro uzavírání kolektivní smlouvy tam, kde je to umožněno.
6) Nejvyšším orgánem ZO OSŽ je členská schůze nebo konference ZO, která samostatně
rozhoduje o vnitřní struktuře ZO OSŽ a způsobu provádění voleb do orgánů ZO.
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 17 z 21
7) ZO OSŽ se ustavují na základě rozhodnutí ustavující členské schůze. Evidenční číslo a název
nově vzniklé ZO OSŽ a další náležitosti spojené s registrací jsou vyřizovány aparátem OSŽ-Ú.
Identifikační číslo (IČ), popř. daňové identifikační číslo (DIČ), si zabezpečuje každá ZO OSŽ
samostatně.
8) ZO OSŽ s větším počtem než 30 členů volí, dle Volebního řádu OSŽ či vlastního volebního
řádu této ZO, povinně:
a) předsedu ZO OSŽ,
b) místopředsedu ZO OSŽ,
c) hospodáře ZO OSŽ,
d) závodní výbor, který je statutárním orgánem ZO OSŽ,
e) revizní komisi.
9) V ZO OSŽ, která má do 30 členů se volí, dle Volebního řádu OSŽ či vlastního volebního řádu
této ZO, nejméně předseda ZO OSŽ a dva členové pověřeni kontrolou hospodaření.
10) V ZO OSŽ s územní rozptýleností svých členů na odloučených pracovištích, v případech
nepřetržitého režimu práce nebo při vysokém počtu členů, může funkci členské schůze plnit
konference volených zástupců z každého pracoviště (dílenské organizace, odborového úseku).
11) Členská schůze nebo konference ZO OSŽ se koná podle potřeby, nejméně však 1 x do roka.
Je svolána usnesením ZV ZO OSŽ. Na žádost nejméně 1/3 členů ZO OSŽ je předseda
(místopředseda) nebo ZV ZO OSŽ povinen členskou schůzi (konferenci) svolat neprodleně,
nejpozději do jednoho měsíce od předání takové žádosti. Tam, kde v rámci struktury ZO OSŽ
působí kromě ZV ZO OSŽ dílčí výbory nebo místní organizační jednotky, jako jsou např.
dílenské výbory nebo odborové úseky, je ZV ZO OSŽ povinen svolat členskou schůzi
(konferenci), stejně jako je uvedeno v předchozí větě, na základě žádosti 1/3 těchto dílčích
výborů nebo místních organizačních jednotek. V každém případě je ZV ZO OSŽ povinen svolat
členskou schůzi nebo konferenci ZO OSŽ v roce konání sjezdu OSŽ, a to před tímto sjezdem
v termínu vyhlášeném Ú-OSŽ.
12) Funkcionáři v ZO OSŽ jsou voleni ve volbách vyhlášených Ústředím OSŽ v roce konání
řádného sjezdu OSŽ na jednotné období. Noví funkcionáři zvoleni v doplňujících volbách jsou
voleni do konce původního volebního období.
13) Pokud ZO OSŽ neprovede v termínu určeném Ú-OSŽ volby, má Ú-OSŽ právo tuto
organizaci zrušit, nebo sloučit s jinou ZO OSŽ.
14) ZV ZO OSŽ zastupuje všechny členy příslušné ZO OSŽ při jednání se zaměstnavatelem, příp.
dalšími orgány a organizacemi (institucemi) a tam, kde v rámci organizační složky
zaměstnavatele působí pouze tato ZO OSŽ, je příslušným odborovým orgánem ve smyslu
pracovně právních předpisů.
15) Ve své činnosti ZO OSŽ a její orgány využívají a uplatňují pravomoci vymezené právními
předpisy. V ZO OSŽ, které mají méně než 30 členů a mají zvoleného pouze předsedu a dva
členy pověřené kontrolou, se uplatňují tyto pravomoci prostřednictvím celé členské základny,
tj. rozhodnutí přísluší členské schůzi ZO OSŽ.
16) U zaměstnavatele, kde působí více ZO OSŽ, jsou tyto ZO OSŽ povinny vytvořit:
a) podnikové výbory OSŽ (PV OSŽ) s celopodnikovou působností a příslušnými pravomocemi
v pracovně právních záležitostech týkajících se celopodnikových problematik,
b) výbory OSŽ (V OSŽ), zpravidla s regionální působností k organizační složce (výkonné
jednotce) v rámci podniku s příslušnými pravomocemi.
Rozsah pravomocí PV OSŽ a V OSŽ určují tyto Stanovy OSŽ, Organizační řád OSŽ, popř.
další vnitřní předpisy OSŽ.
Podnikové výbory a výbory OSŽ podléhají registraci na OSŽ-Ú a jejich vznik i zánik je nutné
písemně oznámit na OSŽ-Ú.
17) Otázky zániku, slučování nebo rozdělování ZO OSŽ jsou výhradně v pravomoci rozhodnutí
členské schůze nebo konference příslušné základní organizace. Zánik nebo sloučení ZO OSŽ je
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 18 z 21
nutné písemně oznámit na OSŽ-Ú, při dodržení všech náležitostí vyplývajících z vnitřních
předpisů OSŽ.
18) V případě, že ZO OSŽ, z důvodů její nefunkčnosti, není schopna sama rozhodnout o zániku,
sloučení nebo rozdělení ZO, popř. o zcizení svého majetku, má právo o tomto rozhodnout
Ú-OSŽ.
19) Jednání všech orgánů ZO OSŽ jsou usnášeníschopná (pravomocná) při nadpoloviční účasti
svých řádných členů (delegátů z řad řádných členů). Počet přítomných zvýhodněných členů
(delegátů z řad zvýhodněných členů) se pro tyto účely považuje za počet členů (delegátů)
na jednání pozvaných. Usnesení těchto orgánů jsou schválena, hlasuje-li pro ně nadpoloviční
většina přítomných členů (delegátů) a jsou pro příslušný orgán, organizace a členy, které
zastupují, závazná.
20) ZO OSŽ jsou oprávněny činit právní úkony pouze v rámci svých pravomocí vyplývajících
z vnitřních předpisů pro ZO OSŽ. Při prodeji svého nemovitého majetku jsou ZO OSŽ,
s ohledem na článek 26 těchto stanov, povinny tento nejprve nabídnout k odkoupení OSŽ
formou nabídky Ú-OSŽ. Pokud OSŽ neprojeví o takový majetek do dvou měsíců
od prokazatelného doručení předmětné nabídky na OSŽ-Ú zájem, může ZO OSŽ začít jednat
o jeho prodeji mimo OSŽ. Vlastní prodej majetku se může uskutečnit, až když k tomu dostane
ZO OSŽ od Ú-OSŽ souhlas. Při nedodržení postupu uvedeného v tomto odstavci má OSŽ
právo na zaplacení majetkové sankce ve výši 50 % ze skutečné kupní ceny prodané
nemovitosti. Zaplacením sankce není dotčena povinnost uhradit pohledávky OSŽ váznoucí na
předmětné nemovitosti.
21) V případě, že ZO OSŽ prokazatelně svojí činností porušuje právní řád ČR a přesto, že
na tento stav byla upozorněna a vyzvána k nápravě, nečiní žádné kroky k nápravě tohoto stavu,
má Ú-OSŽ právo rozhodnout o ukončení činnosti uvedené ZO a způsobu tohoto ukončení
(zánikem či sloučením s jinou ZO OSŽ), včetně způsobu naložení s majetkem této ZO.
22) ZO OSŽ, respektive ZV ZO OSŽ, jsou povinny plnit usnesení Ústředí OSŽ (článek 17)
a příslušného PV OSŽ či NeRV OSŽ (článek 12). Neplnění této povinnosti ZO OSŽ může mít
za následek omezení benefitů poskytovaných vyššími odborovými orgány pro členy takové ZO
OSŽ.
C) Organizační jednotky sdružení bez rozhodovací pravomoci
Článek 25
OSŽ - ústředí - aparát (OSŽ-Ú)
OSŽ, k zabezpečení specifických odborných činností v OSŽ-Ú nebo na úrovni dalších orgánů
OSŽ, zaměstnává v pracovněprávních a jiných smluvních vztazích funkcionáře OSŽ (čl. 19),
zaměstnance a další odborníky.
Aparát OSŽ-Ú je ustaven s právy, povinnostmi a strukturou dle vnitřních předpisů OSŽ.
Pracovněprávní vztahy za zaměstnavatele uzavírá, mění a ukončuje předseda OSŽ v rámci své
pravomoci (čl. 19 Organizačního řádu OSŽ) a v souladu se zákoníkem práce, platnými předpisy
a kolektivní smlouvou.
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 19 z 21
HLAVA IV.
Článek 26
Hospodaření sdružení
1) Majetkem sdružení jsou zejména finanční prostředky, movité věci a nemovitosti (pozemky,
stavby) získané v souladu s právním řádem ČR, popř. předpisy jiných států, ve kterých vlastní
majetek.
2) Finanční prostředky sdružení jsou vytvářeny:
a) členskými příspěvky dle článku 12 a článku 13 Stanov OSŽ, včetně dobrovolných příspěvků
na tvorbu účelových fondů, které se tvoří k finančnímu zabezpečení cílů OSŽ,
b) příjmy z kapitálového majetku,
c) příjmy z pronájmů,
d) příjmy z kapitálových aktivit,
e) příjmy z podnikatelských aktivit,
f) dary, sponzorskými příspěvky,
g) ostatními příjmy.
3) Majetek OSŽ je nezcizitelný mimo ustanovení těchto stanov. Povinností všech orgánů
a organizačních jednotek OSŽ je chránit tento majetek. Rozhodnutí o převedení, předání
nemovitosti z majetku ZO OSŽ jiné právnické osobě mimo OSŽ nebo fyzické osobě lze provést
jen na základě návrhu ZO OSŽ, při dodržení postupu uvedeném v článku 24 odstavci 19 a 20
Stanov OSŽ. Vlastní realizaci takového převodu, předání nemůže ZO OSŽ učinit bez souhlasu
Ú-OSŽ.
Článek 27
Správa majetku sdružení
1) Majetek sdružení spravuje pověřený funkcionář OSŽ a organizační útvar aparátu OSŽ-Ú
v návaznosti na usnesení orgánu OSŽ s rozhodovací pravomocí a dle ustanovení Organizačního
řádu OSŽ a dalších vnitřních předpisů, vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o nákladech
a výnosech, a to v závislosti na zvolené účetní soustavě, ve smyslu platných právních předpisů
v platném znění za kontroly revizní komise OSŽ.
Rozhodovací pravomoc o každé finanční a majetkové záležitosti, jejíž předmět plnění nebo jiný
majetkový dopad týkající se OSŽ není vyšší než 200 000,- Kč, včetně zástav a záruk v této
hodnotě, má předseda OSŽ a v jeho nepřítomnosti I. místopředseda OSŽ, ale pouze v případě,
že taková záležitost nesnese odklad.
Rozhodovací pravomoc o každé finanční a majetkové záležitosti, jejíž předmět plnění nebo jiný
majetkový dopad týkající se OSŽ je vyšší než 200 000,- Kč a nepřesahuje 1 000 000,- Kč,
včetně zástav a záruk v této hodnotě, má P-OSŽ.
Rozhodovací pravomoc o každé finanční a majetkové záležitosti, jejíž předmět plnění nebo jiný
majetkový dopad týkající se OSŽ je vyšší než 1 000 000,- Kč, včetně zástav a záruk v této
hodnotě, má Ú-OSŽ.
2) Finanční prostředky jsou vedeny na účtech sdružení, zřízených u peněžních ústavů v ČR nebo
zahraničí.
3) Na jednání Představenstva OSŽ a Ústředí OSŽ předkládá předseda OSŽ zprávu o hospodaření
sdružení.
4) V případě, když dojde k dělení majetku ZO OSŽ mezi její členy, např. v případě rušení nebo
slučování ZO, musí být tento dělen mezi všechny členy, tj. řádné i zvýhodněné.
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 20 z 21
Článek 28
Pravidla hospodaření
Hospodaření OSŽ se řídí platnými právními předpisy a vnitřními předpisy OSŽ.
OSŽ sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný
kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí nejpozději do 3 měsíců po skončení
kalendářního roku. Předběžný návrh rozpočtu na následný rok projednává Ústředí OSŽ na svém
posledním zasedání v roce, které předchází dalšímu účetnímu období. Konečný návrh rozpočtu
na následný rok a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok se předkládá k projednání
a schválení Ústředí OSŽ, nejpozději do jednoho měsíce po vyúčtování výsledků hospodaření
za uplynulý rok. Ústředí OSŽ schvaluje rovněž všechny změny rozpočtu. Součástí rozpočtu je
důvodová zpráva, kde jsou jednotlivé položky příjmů a výdajů rozpočtu zdůvodněny.
Ustanovení hlavy IV těchto stanov platí přiměřeně i pro ZO OSŽ a další orgány a organizační
jednotky OSŽ, které hospodaří.
HLAVA V.
Článek 29
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Znění vnitřních předpisů OSŽ a usnesení odborových orgánů OSŽ (sjezdu OSŽ, Ústředí OSŽ,
Představenstva OSŽ) jsou závazná pro všechny orgány, organizační jednotky a členy OSŽ.
2) Členové OSŽ, zejména funkcionáři OSŽ a Ústředí OSŽ, zaměstnanci, popř. další osoby, zvláště
ty, které zastupují OSŽ, jsou při svém jednání a rozhodování povinny chránit zájmy OSŽ
při respektování platných právních předpisů.
3) Členové OSŽ, kteří před nabytím platnosti těchto stanov platili pouze tzv. udržovací členské
příspěvky, se považují nabytím platnosti těchto stanov za zvýhodněné členy a hradí příspěvky
podle článku 12 bodu 2 a 3 těchto stanov. Pokud mají uvedení členové zájem o řádné členství,
požádají o něj svůj příslušný ZV ZO OSŽ.
4) ZO OSŽ a orgány vzniklé podle stávajících stanov účinných do 18. září 2009 jsou
organizačními složkami a orgány podle těchto stanov s tím, že organizační předpisy a normy
podle nichž vznikly, jsou povinny do 6 měsíců ode dne účinnosti těchto stanov dát do souladu
s těmito stanovami.
5) Tyto stanovy byly schváleny usnesením V. sjezdu OSŽ dne 19. září 2009 a vstupují v platnost
a nabývají účinnosti dnem schválení, kdy tímto dnem zároveň pozbývají platnosti Stanovy OSŽ,
schválené ve znění změn a doplňků IV. sjezdem OSŽ.
6) Doplnění článku 12 bodu 2) písm. e) bylo schváleno usnesením Ústředí OSŽ dne 21. června
2011 a vstupuje v platnost a nabývá účinnost dnem schválení.
S t a n o v y Od b o r o v é h o s d r u ž e n í ž e l e z n i č á ř ů
str. 21 z 21
Příloha č. 1 stanov OSŽ : LOGO OSŽ
Logo OSŽ se skládá z oboustranně okřídleného symbolu železničního kola nad jehož horní částí
jsou umístěna písmena zkratky OSŽ s písmenem S umístěným ve středu nad oběma dalšími
písmeny zkratky.
Logo je zpravidla v černé nebo modré barvě, s možným použitím i barvy bílé, žluté, stříbrné nebo
zlaté podle barvy podkladového materiálu a účelu použití. V případě gravírování nebo rytí zůstává
logo v barvě podkladového materiálu, případně pouze s kontrastními obrysy.
Při jakékoliv úpravě velikosti loga je nutné zachovat poměr jeho výšky a šířky v poměru 1 : 2,5
s tím, že každá z obou okřídlených částí tvoří v poměru k šířce její polovinu. Stejně tak je nutné
úměrně zachovat i velikost podélného i svislého dělení křidélek a soukolí a velikosti písmen
zkratky.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one